Sejarah Dan Ruang Lingkupnya Ilmu Sejarah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang benar-benar terjadi dan bersahabat hubungannya dengan insiden yang terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Ruang lingkupnya tentu saja berkaitan dengan sejarah budaya Indonesia mulai dari zaman Prasejarah hingga kini (modern).

Sedangkan pengertian Sejarah sanggup diartikan penyelidikan, pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Secara bahasa atau harfiah, Sejarah berasal dari bahasa Arab (Syajarotun) yang artinya pohon. Dan dalam bahasa Arab sendiri, sejarah lebih terkenal dengan kata ‘tarikh’ yang berarti waktu atau penanggalan. Namun, banyak yang berpendapat, pengertian sejarah yang paling sempurna mengacu kepada kata ‘historia’ yang merupakan bahasa Yunani, dan dalam bahasa Inggris disebut history.

Pengertian Sejarah Menurut Para Ilmuwan

1. Francis Bacon

Francis Bacon memakai istilah histori pada simpulan abad-16 saat ia menulis perihal “sejarah alam”. Menurutnya, historia ialah pengetahuan perihal obyek yang ditentukan oleh ruang dan waktu.

2. J.V Bryce

Sejarah ialah catatan yang telah dipikirkan, dikatakan dan diperbuat oleh manusia

3. Patrick Gardiner

Sejarah ialah ilmu yang mempelajari  apa yang telah diperbuat oleh manusia

4. Roeslan Abdul Ghani


Adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan memeriksa secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan aliran bagi evaluasi dan penentuan keadaan kini serta arah proses masa depan

5. Ibnu Khaldun
Menurut Ibu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan perihal masyarakat umum insan atau peradaban insan yang terjadi pada watak/sifat masyarakat itu. (sumber : Wikipedia)

Itulah beberapa pengertian perihal sejarah secara bahasa dan istilah umum yang diungkapkan oleh para ilmuwan. Adapun ruang lingkup sejarah yang dimaksud di blog ini bersahabat kaitannya dengan budaya Indonesia ibarat yang sudah aku gambarkan dalam all about blog historikultur.

Berikut ini ruang lingkup sejarah budaya Indonesia yang terbagi dalam beberapa zaman:

  1. Zaman Pra Sejarah, semenjak permulaan adanya insan dan kebudayaan hingga kira-kira era V masehi
  2. Zaman Kuno, dimulai dari datangnya imbas Hindu pada awal tarikh masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada era ke-15
  3. Zaman Madya, semenjak datangnya agama dan imbas Islam menjelang kiamat Majapahit hingga simpulan era ke-19
  4. Zaman Baru (Modern), semenjak masuknya imbas Barat, dan teknik modern pada kira-kira tahun 1900 hingga sekarang

Untuk masing-masing poin di atas akan dibahas pada posting lain yang lebih spesifik di blog historikulur ini.

Bagikan:

Leave a Comment